เสนานนท์ บ.; ทองเทพ ก.; จิรเสรีอมรกุล ก.; เล่นวารี ว.; บัวเจริญ เ.; อรรถเวชกุล ย. การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8 เมกกะวัตต์ ระหว่างการติดตั้งแบบระบบคงที่กับแบบระบบติดตามดวงอาทิตย์ในประเทศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 14, n. 2, p. 1–19, 2019. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/205701. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.