จันจุฬา ณ. การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะชุมชน : จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 14, n. 1, p. 1–12, 2019. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/197839. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.