โชติกำจรส.; เพชระบูรณินน. การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 14, n. 2, p. 39-57, 24 Dec. 2019.