สังข์ทอง ม.; กลับนวล ป.; ศาสตร์สาระ ศ.; ไชยธารี อ.; เชียรพิมาย พ.; วงศ์ศักดิ์ ส. การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 3). วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 14, n. 2, p. 81–101, 2019. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/189176. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.