สังข์ทองม.; กลับนวลป.; ศาสตร์สาระศ.; ไชยธารีอ.; เชียรพิมายพ.; วงศ์ศักดิ์ส. การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 3). Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 14, n. 2, p. 81-101, 24 Dec. 2019.