สมเกียรติกุลว.; เรืองเดชก. การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษา ชุมชนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 13, n. 1, p. 47-63, 18 Jun. 2018.