จารุพินทุโสภณ อ. ผลของการใช้คู่มือการจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์ฯ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 13, n. 1, p. 79–90, 2018. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/104642. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.