แหยมคงส., โกธรรมพ., ใจผ่องป., น้อยน้ำใสป., Nguyen Ngoc, T., แหยมคงศ., & เอี่ยมอ่องส. (2017). ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 12(2), 15-25. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/93872