เขมอัครเจตต์อ., ศิริพานิชร., & สุนทรสมัยว. (1). การรับรู้ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์การมหาชน: กรณีศึกษาสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 433-446. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77140