บุญสูงอ. (1). การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายชุมชนหัตถกรรมจักสานจังหวัดอุตรดิตถ์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 417-432. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77136