สะสมอ. (1). กลยุทธ์การตลาดสำหรับอาคารชุดพักอาศัยริมเส้นทางสัญจรทางน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานคร. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 399-416. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77130