พรหมมาส. (1). รูปแบบการพัฒนาทักษะการโค้ชของผู้นำทางการพยาบาล. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 367-382. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77123