คมทะวงส. (1). การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 349-366. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77122