สกุลพันธ์ศ., วิกรมประสิทธิส., & อุปพงษ์ก. (1). รูปแบบการตลาดเพื่อสังคม : กรณีศึกษาระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 303-322. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77119