หล่มศรีว., & ภักดีวงศ์ภ. (1). รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง ตามระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 287-302. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77118