เพ็งหมื่นราชภ. (1). บทบาทของสมาชิกต่อการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 271-286. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77116