เรืองรองภ., น้อยนครส., รัตนเจริญภ., ปู่เกตุแก้วอ., ชาวะหะว., & แสงอ่อนว. (1). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับทาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 259-270. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77114