บรรลือทรัพย์ภ., & หอวัฒนกุลส. (1). การพัฒนาแบบจำลองพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 231-244. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77112