บุตรชีวันไ., & อุดมจ. (1). การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และพัฒนาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียง. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 215-230. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77110