ทัพแสงศรีไ. (1). ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 203-214. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77109