แก้วแสงอ่อนพ., กาญจนสุธรรมส., นวลฉวีแ., & อินทสุวรรณส. (1). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลองสำโรงจังหวัดสงขลา โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 171-188. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77103