แสนไชยสุริยาพ. (1). การประกอบการทางธุรกิจ:กรณีศึกษา บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน). Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 159-170. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77100