เพียรพลพ. (1). รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเหล่า ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จังหวัดเชียงใหม่. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 145-158. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77096