มหาสิงห์ป. (1). รูปแบบการออมโดยการปลูกไม้ป่าผสมบนพื้นที่ขนาดเล็กสำหรับเกษตรกรภาคเหนือตอนบน (พื้นที่ย่อยที่ 1) ของประเทศไทย. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 129-144. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77072