ยงกสิการณ์น., พรพิสุทธิมาศส., & วงศ์วัฒนะเ. (1). ผลการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคเหี่ยวในพริกชี้ฟ้า ด้วยสารสกัดน้ำจากใบพืชวงศ์ Apocynaceae. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 117-128. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77069