ศักดิ์เพชรน., นวลฉวีแ., กาญจนสุธรรมส., & พลีรักษ์ณ. (1). การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยพิบัติน้ำท่วม เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 101-116. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77067