อินกล่ำฐ. (1). วาทกรรมทางการสื่อสารเพื่อการหลอกลวงทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 85-100. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77066