รัชชุศานติเ. (1). ศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาเพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 67-84. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77065