ดาวเรืองเ., เครือคำช., ศักดิ์คะทัศน์พ., & รังควัตน. (1). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ในอำเภอสังข์ทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 51-66. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77052