มาลาศรีเ., & ผลงามภ. (1). การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 25-38. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77046