ใจรักษ์ก. (1). การพัฒนาระบบแนะนำเพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ Development a Recommendation System for Planning Eco-Tourism Program: A Case Study of Mae Kam Pong Village, Mae On Sub-District, Chiang Mai Prov. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 13-24. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77038