ทุ่นใจส. (1). Open Source Software : อิสรภาพแห่งการสร้างคุณค่าและพัฒนางานวิจัย. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), 1-12. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77037