ศรีธิเลิศ เ., ฉันทะ เ. . ., & กรโอชาเลิศ ส. . . (2021). ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชป่าของชุมชนบ้านปางขอน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 16(1), 129–149. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244402