เครื่องชัย ส. . ., แก้วเต็ม ย. . ., & ชูจิตร ว. . . (2021). ความพร้อม ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ และความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ON LINE)วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 16(1), 105–127. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244313