อาจสุธรรม ว., พรมจันทร์ ภ. ., วงค์มุด น. ., เกิดสาย ล. ., ลิ้มสมมุติ ก. ., & มิ่งฉาย เ. . (2021). การออกแบบนวัตกรรมกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับ ฟาร์มสุกร บ้านบุญแจ่ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 16(1), 91–104. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244302