กองตัน เ., อุ่นกอง ธ., บูรณะชาติ ส. ., & กันมา น. . (2021). องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 16(1), 67–89. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244225