พรหมน้อย ส., มิ่งฉาย เ. ., มาน้อย ส. ., คงเลิศ ณ. ., & อภัยกาวี พ. (2021). ผลของการเสริมยีสต์ (Saccharomyces cerevisae) ต่อการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะ ของผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร . Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 16(1), 55–66. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244192