แจขจัด ภ., & นิรัญศิลป์ ร. (2021). การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาเปลือกปูม้า. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 16(1), 35–54. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244016