สุขอึ้ง ก., & พนาอดิศัย ส. (2021). พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าในตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 16(1), 19–33. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/243933