ตันไชยโรจน์ ศ., ทองเทพ ก., จิรเสรีอมรกุล ก., เล่นวารี ว., บัวเจริญ เ., & อรรถเวชกุล ย. (2021). การวิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงดันระดับปานกลางที่เชื่อมโยงโรงไฟฟ้าพลังงาน ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 16(1), 1–18. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/243836