พุกอินทร์อ. (2019). การเปรียบเทียบธาตุผสม และคุณสมบัติเชิงกลระหว่างแร่เหล็กน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ และแร่เหล็กตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 14(2), 121-133. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/216942