นนทะโชติภ. (2019). ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในการป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนชายแดนไทย-ลาว จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 14(2), 59-79. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/198906