โชติกำจรส., & เพชระบูรณินน. (2019). การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 14(2), 39-57. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/194748