สังข์ทองม., กลับนวลป., ศาสตร์สาระศ., ไชยธารีอ., เชียรพิมายพ., & วงศ์ศักดิ์ส. (2019). การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 3). Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 14(2), 81-101. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/189176