สมเกียรติกุลว., & เรืองเดชก. (2018). การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษา ชุมชนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 13(1), 47-63. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/109887