(1)
แหยมคงส.; โกธรรมพ.; ใจผ่องป.; น้อยน้ำใสป.; Nguyen Ngoc, T.; แหยมคงศ.; เอี่ยมอ่องส. ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์. URUJ 2017, 12, 15-25.