(1)
หล้ากาศ เ.; เศรษฐพรรค์ ว.; ลักษณ์ศิริ ไ. กระบวนการสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกในชุมชน. URU J. 2017, 12, 41.