(1)
สังข์ทอง ม. การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน. URU J. 2017, 12, 13.