(1)
บรรจงเกลี้ยง เ.; วัฒนชัย ป.; ปริชาตปรีชา ร. การศึกษาความต้านทานต่อการชะล้างด้วยฝนของวัสดุฉาบภายนอกด้วยดินผสมยางพาราสำหรับผนังบ้านดินภายใต้การจำลองสภาพอากาศแบบเร่ง. URU J. 2017, 11, 465-478.