(1)
เขมอัครเจตต์ อ.; ศิริพานิช ร.; สุนทรสมัย ว. การรับรู้ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์การมหาชน: กรณีศึกษาสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). URU J. 2017, 11, 433-446.